Algemene voorwaarden voor een verhuurder of makelaar

Op zoek naar de algemene voorwaarden voor een huurder? klik dan hier.

Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) worden gehanteerd door Huurklik.nl, statutair gevestigd te (6001 BA) Weert, aan de Noordkade 17 (“Huurklik”), ten behoeve van het gebruik (als “Partner”) van het Huurklik platform (“Platform”).

 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden
  Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik door u als partner van Huurklik (“Partner”) met betrekking tot het gebruik van het Platform. Door een account aan te maken, stemt u ermee in dat de volgende Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en door u worden aanvaard. In de Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van het Platform. Indien u niet akkoord bent met de Gebruiksvoorwaarden, dient u het Platform niet te gebruiken.
   
 2. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden of het Platform
  Huurklik behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie ervan binnen het Platform. Door uw voortgezet gebruik van het Platform na plaatsing van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, wordt u geacht de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard. Huurklik raadt u daarom aan om regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden te bekijken.

  Daarnaast behoudt Huurklik zich het recht voor om naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan het Platform. Ook is Huurklik gerechtigd om op ieder moment te besluiten zonder voorafgaande toestemming of kennisgeving tot het stilleggen van het Platform of een deel daarvan.
   
 3. Gebruik van het Platform
  Het Platform maakt het voor de Partner mogelijk advertenties (“Advertenties”) te plaatsen met betrekking tot de huur en verhuur van onroerend goed, gericht op consumenten, welke Advertenties kunnen worden geraadpleegd door bezoekers van de website (“Website”). Tevens biedt het Platform de Partner de mogelijkheid te adverteren als bemiddelaar in de huur en verhuur van onroerend goed, gericht op consumenten.

  Onder de voorwaarden en bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, verleent Huurklik aan de Partner het niet-exclusieve en niet-overdraagbare, ondeelbare recht tot gebruik van het Platform voor advertentie-doeleinden en direct aan advertenties gerelateerde doeleinden.

  Het hiervoor omschreven recht van de Partner is uitdrukkelijk beperkt tot Advertenties met betrekking tot de verhuur van onroerend goed, gericht op consumenten, alsmede op advertenties voor Partner als bemiddelaar in de huur of verhuur van onroerend goed, gericht op consumenten. Het is de Partner niet toegestaan te adverteren voor andere doeleinden, waaronder, doch niet beperkt tot de verhuur van zakelijk onroerend goed dan wel de verkoop van onroerend goed.

  Advertenties kunnen door de Partner geplaatst worden via het beveiligde gedeelte van de website (“Website”). De Partner is volledig verantwoordelijk voor het plaatsen van de advertenties, alsmede voor de inhoud en de looptijd hiervan. Huurklik biedt de Partner een grote mate van vrijheid bij het opstellen en onderhouden van advertenties. Partner geeft door plaatsing van de Advertentie expliciet aan gerechtigd te zijn het aangebodene te verhuren, dan wel gemachtigd te zijn door de verhuurder tot het plaatsen van de Advertentie.

  Het is de Partner niet toegestaan Advertenties te plaatsen die in strijd zijn met wet- en regelgeving of de goede zeden, inbreuk maken op rechten van derden (waaronder rechten van intellectuele eigendom), onjuist, onvolledig of misleidend zijn, of virussen dan wel enige vorm van malware (kwaadaardige en/of schadelijke software) dan wel verwijzingen hiernaar bevatten. Huurklik behoudt zich het recht voor om dergelijke Advertenties te verwijderen van het Platform.

  Gebruiker garandeert geen gebruik te zullen maken van software of middelen die de werking van het Platform kunnen hinderen, verstoren of schaden. Bij herhaald misbruik van het Platform, dan wel enig handelen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, behoudt Huurklik zich het recht voor de Gebruiker uit te sluiten van het verdere gebruik van het Platform, althans de ter beschikking gestelde functionaliteit te beperken, dan wel het Partneraccount te beëindigen, een en ander zonder recht op enige restitutie van voor de producten en/of diensten van Huurklik betaalde gelden dan wel op vergoeding van enige vorm van schade die Partner als gevolg hiervan lijdt, en onverminderd het recht nadere rechtsmaatregelen tegen Gebruiker te nemen en/of vergoeding te eisen van door Huurklik als gevolg van enig misbruik geleden directe en indirecte schade.
   
 4. Intellectuele eigendomsrechten

  Gebruik merken en handelsnamen Huurklik door Partner

  Huurklik is onder meer rechthebbende op het Benelux woordmerk HUURKLIK, het gecombineerd Benelux woord- en beeldmerk HUURKLIK, en de handelsnamen HUURKLIK en HUURKLIK.NL (gezamenlijk: “IE-rechten”). Partner is niet gerechtigd op enige andere wijze in haar communicatie of anderszins gebruik te maken van de IE-rechten dan overeenkomstig de voorschriften als opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

  Partner zal geen gebruik maken van (handels)namen of merken die (een gedeelte van) van de IE-rechten bevatten. Partner zal geen aanvraag tot registratie indienen van merken, handelsnamen, domeinnamen of enig andere aanduidingen (zowel tijdens de looptijd als na afloop van deze overeenkomst) die verwarringwekkend overeenstemmen met de IE-rechten.

  Partner zal, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Huurklik, welke toestemming Huurklik op ieder moment mag intrekken, de IE-rechten niet gebruiken in combinatie met of aansluiting zoeken bij andere merken, andere handelsnamen of enig andere benaming die door Partner, al dan niet in licentie, wordt gebruikt, behalve voor zover dit overeenkomstig de voorschriften als opgenomen in dit artikel 3 gebeurt.

  Partner is slechts gerechtigd de IE-rechten te gebruiken op drukwerk of in digitale vorm, enkel ten behoeve van elektronische communicatie of op haar eigen website, voor zover dit gebruik slechts geschiedt ter ondersteuning van de verhuur van concreet bepaald onroerend goed zoals dit door Partner wordt aangeboden via het Platform, en ter verwijzing naar het betreffende object op het Platform. Indien de IE-rechten in combinatie met merken, handelsnamen of andere benamingen van Partner wordt gebruikt, zullen de IE-rechten altijd ondergeschikt dienen te zijn aan deze merken, handelsnamen of andere benamingen worden gebruikt, en zal worden gewaarborgd dat niet de indruk wordt gewekt dat er een andere relatie tussen Partijen bestaat dan die van adverteerder en advertentieplatform.

  Intellectuele eigendom bij gebruik Platform

  Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of voortvloeien uit de inhoud van de Website en/of het Platform, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot vormgeving, teksten, afbeeldingen en overig beeldmateriaal, berusten bij Huurklik, haar licentiegevers of partners. Het is Partner niet toegestaan deze inhoud te gebruiken op enige andere wijze dan uitdrukkelijk opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huurklik.

  Partner verklaart auteursrechthebbende te zijn op alle door Partner in advertenties gebruikte foto’s, teksten en overige materialen (“Materialen”), althans gerechtigd te zijn deze Materialen te gebruiken. Voor zoveel nodig geeft Partner Huurklik toestemming om de door Partner aangeleverde dan wel gebruikte Materialen te gebruiken binnen het Platform, alsmede, voor zover van toepassing, op diverse social media, zoals, doch niet beperkt tot, Facebook en Twitter.

  Partner vrijwaart Huurklik tegen aanspraken van derden terzake van een (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden bij het gebruik van door Partner aangeleverde Materialen, zulks met inbegrip van persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25, eerste lid van de Auteurswet, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen.

  Partner neemt op eerste verzoek van Huurklik de verdediging op zich in iedere procedure die in verband met het gebruik van deze Materialen tegen Huurklik mocht worden ingesteld wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten dan wel andere rechten van een derde. Partner vrijwaart Huurklik tevens tegen alle schade en kosten waartoe Huurklik in een dergelijke procedure mocht worden veroordeeld, alsook tegen de kosten van die procedure zelf, waaronder, doch niet beperkt tot, de kosten die verband houden met het inwinnen van juridisch advies in verband daarmee.
   
 5. Privacy
  Indien de Gebruiker via het Platform persoonsgegevens (zoals naam of e-mail adres) verstrekt of deze via het Platform door Huurklik worden verzameld, zal Huurklik deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met haar Privacyverklaring zoals op het Platform is gepubliceerd. Huurklik raadt de Gebruiker aan om deze Privacyverklaring goed door te nemen, alvorens via het Platform persoonsgegevens worden verstrekt.
   
 6. Uitsluiting garantie
  Huurklik heeft de inhoud van de Website en het Platform met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Huurklik kan evenwel niet garanderen dat de inhoud van de Website en het Platform juist, actueel en/of volledig is of dat deze ononderbroken of vrij van fouten zullen functioneren, en aanvaard hiervoor ook geen enkele aansprakelijkheid.
   
 7. Aansprakelijkheid
  Voor zover wettelijk toegestaan sluit Huurklik (waaronder mede begrepen de aan haar gelieerde bedrijven) hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook (direct of indirect) die op enige wijze is ontstaan door of voortvloeiend uit gebruik door de Gebruiker van de Website en/of het Platform, meer in het bijzonder (maar niet beperkt tot) de onmogelijkheid het platform te gebruiken (al dan niet door technische storingen of welke andere reden dan ook) en/of het feit dat bepaalde informatie op de Website en/of het Platform, waaronder, doch niet beperkt tot Advertenties, niet juist, niet volledig of niet actueel is. 

  Huurklik treedt slechts op als bemiddelaar tussen Bezoeker en Partner. Huurklik garandeert op geen enkele wijze de betrouwbaarheid, handelingsbekwaamheid of beschikkingsbevoegdheid van Bezoeker of Partner, huurder of verhuurder, de kwaliteit of geadverteerde eigenschappen van het object dat te huur wordt aangeboden, noch het al dan niet tot stand komen van, de kwaliteit van of de uitvoering van een huurovereenkomst. Huurklik aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

  Voor zover al enige aansprakelijkheid op Huurklik zou rusten, is deze aansprakelijkheid behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Huurklik beperkt tot het bedrag dat op grond van deze Gebruiksvoorwaarden door Gebruiker is verschuldigd aan Huurklik, althans tot het opnieuw leveren van de door Gebruiker afgenomen diensten.
   
 8. Vrijwaring
  Huurklik controleert de door Partner opgestelde Advertenties niet op juistheid en volledigheid. Gebruiker gaat ermee akkoord Huurklik, aan haar gelieerde bedrijven, licentiegevers en partners schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle schade, aansprakelijkheden en kosten (inclusief redelijke kosten voor rechtsbijstand door advocaten of andere professionals en proceskosten) die voortvloeien uit het ter beschikking stellen, de inhoud of het verzenden van een advertentie of ander materiaal dat Partner op het Platform plaatst, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en/of enige schending van de Gebruiksvoorwaarden door Partner.
   
 9. Kosten
  Huurklik brengt een vast bedrag aan kosten in rekening per geplaatste Advertentie. Na betaling wordt de Advertentie gedurende een vooraf bepaalde (beperkte) periode geplaatst binnen het Platform. Na afloop van deze periode wordt Partner de mogelijkheid geboden om de advertentie, tegen betaling, voor een nieuwe periode te plaatsen. Een actueel overzicht van kosten en betaalwijzen wordt door Huurklik binnen het Platform gepubliceerd.
   
 10. Overeenkomst
  Door akkoordverklaring met deze Gebruiksvoorwaarden en de aanmaak van een account komt een overeenkomst (“Overeenkomst”) tot stand tussen Partner en Huurklik. De Overeenkomst tussen Bezoeker en Huurklik wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door partijen te allen tijde en zonder opgaaf van reden worden beëindigd door opzegging van het account van Bezoeker.

  Opzegging van de Overeenkomst is mogelijk door in te loggen in het account en te kiezen voor ‘abonnement opzeggen’. Huurklik is wegens beëindiging van de Overeenkomst tussen Bezoeker en Huurklik nimmer tot enige vorm van schadevergoeding gehouden.Ingeval van faillissement van een der Partijen eindigt de Overeenkomst, en daarmee het recht tot gebruik van het Platform van rechtswege.

  Huurklik is wegens eindiging of beëindiging van de Overeenkomst nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot enige vorm van schadevergoeding gehouden.
   
 11. Rechtskeuze en geschillenbeslechting
  Op de Overeenkomst en de Partnerovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst, dan wel de Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Roermond.
   
 12. Algemene bepalingen
  Indien en voor zover enige in de Gebruiksvoorwaarden opgenomen bepaling ongeldig of nietig mocht zijn, dan tast deze ongeldigheid of nietigheid de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet aan en blijft de Gebruiksvoorwaarden voor het overige in stand en wordt de ongeldige of nietige bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde regelt als de ongeldige of nietige bepaling.
   
 13. Contact
  Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden, de Website en/of het Platform, dan kunt u contact opnemen met: 

Huurklik.nl BV
Noordkade 17 
6003 ND Weert
E-mail: info@huurklik.nl

©, Huurklik.nl, Weert 2019

Een moment ogenblik a.u.b...