Algemene voorwaarden voor een huurder

Op zoek naar de algemene voorwaarden voor een verhuurder of makelaar? klik dan hier.

Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) worden gehanteerd door Huurklik.nl, statutair gevestigd te (6001 BA) Weert, aan de Noordkade 17 (“Huurklik”), ten behoeve van het gebruik (als “Gebruiker”) van het Huurklik platform (“Platform”).

 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden
  Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik door u als gebruiker (“Gebruiker”), van het Huurklik platform. Door een account aan te maken (“Gebruikersaccount”), dan wel door het Platform te gebruiken, stemt u ermee in dat de volgende Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en door u worden aanvaard. In de Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van het Platform. Indien u niet akkoord bent met de Gebruiksvoorwaarden, dient u het Platform niet te gebruiken.
   
 2. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden of het Platform
  Huurklik behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie ervan binnen het Platform. Door uw voortgezet gebruik van het Platform na plaatsing van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, wordt u geacht de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard. Huurklik raadt u daarom aan om regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden te bekijken.

  Daarnaast behoudt Huurklik zich het recht voor om naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook, eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan het Platform. Ook is Huurklik gerechtigd om op ieder moment te besluiten tot het stilleggen van het Platform of een deel daarvan, zonder voorafgaande toestemming van of kennisgeving aan Gebruiker.
   
 3. Gebruik van het Platform
  Het Platform maakt het voor adverteerders (“Adverteerder”) mogelijk advertenties te plaatsen met betrekking tot de huur en verhuur van onroerend goed, gericht op de Gebruiker (“Advertenties”). Advertenties kunnen door de Gebruiker via de website (“Website”) worden geraadpleegd. Huurklik biedt de Adverteerder een grote mate van vrijheid bij het opstellen en onderhouden van advertenties. De Adverteerder plaatst de Advertenties via het beveiligde gedeelte van de Website en is volledig verantwoordelijk voor het plaatsen van de advertenties, alsmede voor de inhoud en de looptijd hiervan.

  Het Platform biedt de Gebruiker de mogelijkheid direct en op gebruiksvriendelijke wijze vanuit het Platform te reageren op Advertenties, deze te bewaren in een persoonlijk profiel en contact op te nemen en te corresponderen met Adverteerders. Het is de Gebruiker niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van het Platform op een wijze die in strijd is met wet- en regelgeving of de goede zeden, inbreuk maakt op rechten van derden, onjuist, onvolledig of misleidend is, of virussen dan wel enige vorm van malware (kwaadaardige en/of schadelijke software) dan wel verwijzingen hiernaar bevat. Gebruiker garandeert geen gebruik te zullen maken van software of middelen die de werking van het Platform kunnen hinderen, verstoren of schaden.

  Bij herhaald misbruik van het Platform, dan wel enig handelen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, behoudt Huurklik zich het recht voor de Gebruiker uit te sluiten van het verdere gebruik van het Platform, althans de ter beschikking gestelde functionaliteit te beperken, dan wel het Gebruikersaccount te beëindigen, een en ander zonder recht op enige restitutie van eventueel voor de producten en/of diensten van Huurklik betaalde gelden dan wel op vergoeding van enige vorm van schade die Gebruiker als gevolg hiervan lijdt, en onverminderd het recht nadere rechtsmaatregelen tegen Gebruiker te nemen en/of vergoeding te eisen van door Huurklik als gevolg van enig misbruik geleden directe en indirecte schade.
   
 4. Intellectuele eigendomsrechten
  Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of voortvloeien uit de inhoud van de Website en/of het Platform, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot vormgeving, teksten, afbeeldingen en overig beeldmateriaal, berusten bij Huurklik, haar licentiegevers of partners. Het is Gebruiker niet toegestaan deze inhoud te gebruiken op enige andere wijze dan uitdrukkelijk opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huurklik.

  Adverteerder is auteursrechthebbende op alle door Adverteerder in advertenties gebruikte foto’s, teksten en overige materialen (“Materialen”), althans gerechtigd deze Materialen te gebruiken. Huurklik is niet aansprakelijk terzake van enige (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden bij het gebruik van door Adverteerder aangeleverde Materialen, zulks met inbegrip van persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25, eerste lid van de Auteurswet, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen.
   
 5. Privacy
  Indien de Gebruiker via het Platform persoonsgegevens (zoals naam of e-mail adres) verstrekt of deze via het Platform door Huurklik worden verzameld, zal Huurklik deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met haar Privacyverklaring zoals op het Platform is gepubliceerd. Huurklik raadt de Gebruiker aan om deze Privacyverklaring goed door te nemen, alvorens via het Platform persoonsgegevens worden verstrekt.
   
 6. Uitsluiting garantie
  Huurklik heeft de inhoud van de Website en het Platform met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Huurklik kan evenwel niet garanderen dat de inhoud van de Website en het Platform juist, actueel en/of volledig is of dat deze ononderbroken of vrij van fouten zullen functioneren, en aanvaard hiervoor ook geen enkele aansprakelijkheid.
   
 7. Aansprakelijkheid
  Voor zover wettelijk toegestaan sluit Huurklik (waaronder mede begrepen de aan haar gelieerde bedrijven) hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook (direct of indirect) die op enige wijze is ontstaan door of voortvloeiend uit gebruik door de Gebruiker van de Website en/of het Platform, meer in het bijzonder (maar niet beperkt tot) de onmogelijkheid het platform te gebruiken (al dan niet door technische storingen of welke andere reden dan ook) en/of het feit dat bepaalde informatie op de Website en/of het Platform, waaronder, doch niet beperkt tot Advertenties, niet juist, niet volledig of niet actueel is. 

  Huurklik treedt slechts op als bemiddelaar tussen Gebruiker en Adverteerder. Huurklik garandeert op geen enkele wijze de betrouwbaarheid, handelingsbekwaamheid of beschikkingsbevoegdheid van Gebruiker of Adverteerder, huurder of verhuurder, de kwaliteit of geadverteerde eigenschappen van het object dat te huur wordt aangeboden, noch het al dan niet tot stand komen van, de kwaliteit van of de uitvoering van een huurovereenkomst. Huurklik aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

  Voor zover al enige aansprakelijkheid op Huurklik zou rusten, is deze aansprakelijkheid behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Huurklik, beperkt tot het bedrag dat op grond van deze Gebruiksvoorwaarden door Gebruiker is verschuldigd aan Huurklik, althans tot het opnieuw leveren van de door Gebruiker afgenomen diensten.
   
 8. Vrijwaring
  Huurklik controleert de door Adverteerder opgestelde Advertenties niet op juistheid en volledigheid. Gebruiker gaat ermee akkoord Huurklik, aan haar gelieerde bedrijven, licentiegevers en partners schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle schade, aansprakelijkheden en kosten (inclusief redelijke kosten voor rechtsbijstand door advocaten of andere professionals en proceskosten) die voortvloeien uit het ter beschikking stellen, de inhoud of het verzenden van een advertentie of ander materiaal dat Adverteerder op het Platform plaatst, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en/of enige schending van de Gebruiksvoorwaarden door Adverteerder.
   
 9. Account Gebruiker
  Door akkoordverklaring met deze Gebruiksvoorwaarden en de aanmaak van een account komt een overeenkomst (“Overeenkomst”) tot stand tussen Gebruiker en Huurklik. De Overeenkomst tussen Gebruiker en Huurklik wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door partijen te allen tijde en zonder opgaaf van reden worden beëindigd door opzegging van het account van Gebruiker.

  Opzegging is mogelijk door in te loggen in het account en te kiezen voor ‘abonnement opzeggen’. Huurklik is wegens beëindiging van de Overeenkomst tussen Gebruiker en Huurklik nimmer tot enige vorm van schadevergoeding gehouden.
   
 10. Rechtskeuze en geschillenbeslechting
  Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst, dan wel de Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Roermond.
   
 11. Algemene bepalingen
  Indien en voor zover enige in de Gebruiksvoorwaarden opgenomen bepaling ongeldig of nietig mocht zijn, dan tast deze ongeldigheid of nietigheid de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet aan en blijft de Gebruiksvoorwaarden voor het overige in stand en wordt de ongeldige of nietige bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde regelt als de ongeldige of nietige bepaling.
   
 12. Contact
  Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden, de Website en/of het Platform, dan kunt u contact opnemen met: 

Huurklik.nl BV
Noordkade 17 
6003 ND Weert
E-mail: info@huurklik.nl

©, Huurklik.nl, Weert 2019

Een moment ogenblik a.u.b...